Biuletyn Informacji Publicznej

Z Redakcją BIP Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. skontaktować się można pod numerem telefonu +48 12 278 73 12, +48 12 278 73 71 oraz mailowo  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktorzy BIP:

Monika Szczepa
Anna Włodarska
Małgorzata Sęk-Tatomir
Mariola Kaczor

Adres redakcji BIP: Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka

 

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu www.bip.kopalniawieliczka.eu  (dalej „serwis www”). 
 2. Administratorem danych użytkowników serwisu www jest Kopalnia Soli „Wieliczka” z siedzibą w Wieliczce (32-020) przy ul. Park Kingi 1 (dalej „kopalnia”). 
 3. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników serwisu www traktowana jest przez kopalnię w sposób priorytetowy.
 4. Korzystanie z serwisu www może wiązać się z ze zbieraniem przez kopalnię danych użytkowników. Informacje te mogą pomóc w poprawieniu naszej strony internetowej i lepszym dostosowaniu jej zawartości do potrzeb odbiorców. Gromadzone mogą być w szczególności informacje o lokalizacji użytkownika, IP urządzenia z którego korzysta, jego aktywności w serwisie www oraz tzw. pliki cookies. Serwis kopalni wykorzystuje pliki cookies wyłącznie do celów statystycznych, ale równocześnie umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (Google Analitics).  Każdy w dowolnym czasie może usunąć zapisane do tej pory pliki cookies lub dezaktywować lub całkowicie je wyłączyć w przeglądarce internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall.
 5. Przetwarzanie danych osobowych w serwisie www odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rodo”). 
 6. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów kopalni, jakimi są prowadzenie przez kopalnię serwisu www i informowanie przy jego użyciu o prowadzonej przez kopalnię działalności. 
 7. Dane zbierane są w celu zapewnienia użytkownikowi możliwości korzystania ze wszystkich funkcji serwisu www. 
 8. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny dla zapewnienia użytkownikowi możliwości pełnego korzystania z serwisu www. 
 9. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie oraz żądać przeniesienia danych. 
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzaniu jego danych. 
 11. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na postępowanie kopalni do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu www. 
 13. Decyzje dotyczące podanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
 14. Kontakt z kopalnią w tym z osobą pełniącą obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres siedziby podany na stronie www.kopalniawieliczka.eu   lub elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 15. Wszelkie zmiany niniejszego polityki prywatności będą komunikowane użytkownikom serwisu www poprzez informacje zamieszczane w niniejszej Polityce prywatności. 

 

Deklaracja dostępności BIP

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-06

Strona internetowa www.bip.kopalniawieliczka.eu  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.  

Na stronie mogą pojawić się niedostępne pliki pdf, które stopniowo będą podmieniane na dokumenty opublikowane w dostępności cyfrowej.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-28. Oświadczenie zostało poddane przeglądowi dnia: 2021-04-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A.

Na stronie internetowej można korzystać m.in. ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny: +48 12 278 71 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kopalnia Soli „Wieliczka” jest obiektem zabytkowym. Oznacza to, że wyrobiska podziemne, a także zasadnicza część budynków na powierzchni objęte są ochroną konserwatorską, co wpływa zarówno na ich dostępność, jak i również możliwość wprowadzania adaptacji związanych z dostępnością.

Siedziba spółki – Park Kingi 1, Wieliczka

Siedziba spółki znajduje się w technicznej, górniczej części Kopalni Soli „Wieliczka”, w której przebywa głównie załoga zajmująca się zabezpieczaniem podziemnych wyrobisk (w tym również pracownicy firm zewnętrznych), a także kadra administracyjna firmy.  Z uwagi na procedury bezpieczeństwa teren siedziby przedsiębiorstwa jest terenem oddzielonym od rejonu udostępnianego turystom, kuracjuszom, gościom.

Przestrzeń biurowa jest dostosowana do potrzeb pracowników, ergonomiczna i dostępna w możliwie szerokim zakresie.  Niektóre wejścia do budynków siedziby nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, podobnie wejścia na piętro. Przy siedzibie brak miejsc dla niepełnosprawnych.  W razie potrzeby na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.


Obszar obsługi ruchu turystycznego, ul. Daniłowicza 10, Wieliczka

Budynek nadszybia szybu Daniłowicza – ul. Daniłowicza 10 (wejście dla turystów)

 1. Na parkingu przy ul. Dembowskiego wyznaczono 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych – dostępne bez opłat. Na parkingu w bezpośredniej bliskości szybu Daniłowicza wydzielone i oznaczone zostały 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, z których mogą oni korzystać mogą bezpłatnie.
 2. Przy głównym wejściu do budynku nadszybia szybu Daniłowicza zamontowane są podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dojazd wózkiem inwalidzkim do wejścia na Trasę Turystyczną możliwy jest także od tylnej części budynku.
 3. Wejście do budynku jest odpowiednio oznaczone i oświetlone.

Budynek informacji, ul. Daniłowicza 10 (informacja i rezerwacja)

 1. Budynek informacji znajduje się przy wejściu na teren szybu Daniłowicza. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy budynku znajduje się podjazd umożliwiający swobodne wejście do strefy szybu Daniłowicza. Otwarta przestrzeń zapewnia łatwy dostęp i osoby poruszające się na wózkach mają możliwość wejścia do budynku informacji. Wejście dobrze oświetlone. Drzwi i przejścia bez progów.
 2. Drzwi wejściowe do budynku szklane, szerokości 120 cm, jednoskrzydłowe. W pobliżu stopnie oznaczone kontrastowo. Możliwość podjazdu wózkiem bez użycia schodów. 
 3. Do budynku można wejść z psem asystującym lub przewodnikiem osób niewidomych i słabowidzących.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
 6. Udogodnienia: Turyści niepełnosprawni  mogą skorzystać z trasy odpowiednio dla nich przystosowanej (z wcześniejszą rezerwacją i z możliwością wyboru języka oprowadzania).
 7. Kopalnia wyznaczyła godziny wejść  dla niepełnosprawnych ruchowo poruszających się w towarzystwie opiekunów. Ze względu na środki bezpieczeństwa wprowadzone w związku z profilaktyką wirusa covid-19 liczba uczestników jest określona i zależna od stopnia i rodzaju niepełnosprawności osób zwiedzających.
 8. Rezerwacje zwiedzania w dedykowanych turach przyjmowane są według kolejności, w miarę dostępności miejsc.
 9. Osoba niepełnosprawna (po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność) wraz z opiekunem otrzymać może zniżkowe bilety na zwiedzanie.
 10. Wcześniejsza rezerwacja umożliwia też wyznaczenie przewodnika z doświadczeniem w oprowadzaniu grup ze specjalnymi potrzebami.

Kopalnia Soli „Wieliczka” - Trasa Turystyczna, ul. Daniłowicza 10

 1. Górnicza winda w szybie Daniłowicza umożliwia transport wózków inwalidzkich (szerokość wejścia do windy 55cm).
 2. Trasa turystyczna kopalni (XVII-XX wiek) dostępna jest dla osób w każdym wieku. Znaczna jej część dostosowana została także do potrzeb osób niepełnosprawnych. W sytuacji, gdy wiele obiektów na powierzchni wciąż nie posiada udogodnień pod ich kątem, dostosowanie obiektu podziemnego, tak licznie odwiedzanego przez turystów do potrzeb osób z różnych stopniem niepełnosprawności, to ewenement na skalę światową. 
 3. Kopalnia to obiekt górniczy, w którym ze względu na uwarunkowania geologiczne, górnicze i techniczne takie działania są niezwykle trudne w realizacji. Udało się je wykonać przy wsparciu ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (w latach 1999-2003).
 4. Dzięki przeprowadzonych pracom górniczym po znacznej części  Trasie Turystycznej można poruszać się na wózkach inwalidzkich, a dodatkowym udogodnieniem jest m.in. winda panoramiczna oraz ruchome platformy podnośnikowe, pozwalające przemieszczać się pomiędzy poziomami.
 5. Wszystkie toalety na trasie zwiedzania są oznakowane i dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Pod ziemią wprowadzone są rozwiązania dla innych grup osób ze szczególnymi potrzebami.     
 7. Osoby z dysfunkcją wzroku mają możliwość dotykania eksponatów.  Istnieje możliwość zwiedzania przez nich kopalni w towarzystwie psa asystującego lub przewodnika osób niewidomych lub słabowidzących – po wcześniejszym poinformowaniu obsługi.

Kopalnia Soli „Wielicka” - Trasa Górnicza, szyb Regis

 1. Trasa Górnicza ze względu na jej specyfikę (aktywna wyprawa z zadaniami, wędrówka przy górniczym świetle latarek górniczych) i górniczy charakter nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.
 2. Osoby niepełnosprawne ruchowo mają natomiast możliwość zjazdu windą szybem Regis bezpośrednio na poz. III kopalni (głębokość 135m) i zwiedzania Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka i Uzdrowiska Kopalni Soli „Wieliczka” .

Kopalnia Soli „Wieliczka” - Tężnia Solankowa, Park św. Kingi

Cały obiekt Tężni Solankowej, za wyjątkiem wejścia na pomosty i wieżę widokową, jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  Mogą w niej przebywać również osoby z innymi niepełnosprawnościami.