Zasady i tryby załatwiania spraw

Informacje o aktualnych zamówieniach Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. znajdują się na platformie e-zamawiający, a także w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zasady udostępniania materiałów archiwalnych podmiotów realizujących zadania publiczne określa Ustawa narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. Informacje przechowywane w archiwum zakładowym Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. udostępniane są na zasadach określonych w Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego obowiązującej od 1 stycznia 2011 r.


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Kopalnia Soli "Wieliczka" udostępnia informacje publiczne:

  • publikując je w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, 
  • na wniosek, jeśli informacja nie została udostępniona w BIP, 
  • w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku – w przypadkach jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie.

 Wniosek o udzielenie informacji publicznej w formie pisemnej:

  • przesyłać można meilem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • lub pocztą na adres:  Kopalnia Soli „Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka.  

Udostepnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeśli udostępnienie informacji nie może nastąpić w tym terminie, wnioskujący otrzyma informację o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim ją otrzyma. 

Informacje na wniosek udostępniane są w formie zgodnej z wnioskiem - jeśli środki techniczne, którymi dysponuje kopalnia to umożliwiają. 

Jeśli  udostępnienie informacji w sposób i formie określonej we wniosku nie jest możliwe, wnioskodawca otrzyma pisemne powiadomienie o możliwym sposobie i formie udostępnienia. Takie powiadomienie oznacza dla wnioskodawcy konieczność ponownego złożenia wniosku - w sposób i formie wskazanej w powiadomieniu.

Jeśli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów przez kopalnię może ona pobrać opłatę od wnioskodawcy w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O konieczności uiszczenia opłaty kopalnia powiadomi wnioskodawcę w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, równocześnie podając wysokość tej opłaty. 

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.  

Kopalnia może, w uzasadnionych przypadkach, odmówić udzielenia informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności  - z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności itp.